Afbeelding
Archief BDUmedia

Nieuwe windmolens op de Veluwe tot 2030 niet realistisch

5 februari 2021 om 17:14 Natuur en milieu

BARNEVELD Windmolens bouwen in het natuurgebied de Veluwe is tot 2030 niet realistisch. Dat is de conclusie uit een brede verkenning in opdracht van vier RES-regio’s: Noord-Veluwe; Cleantech, Arnhem/Nijmegen en Foodvalley ondersteund door provincie Gelderland. Deze regio’s hebben grondgebied rond en op de Veluwe. In het invloedsgebied van één tot acht kilometer rondom het kerngebied Veluwe gelden beperkingen. Het invloedsgebied is groter dan deze vier RES-regio’s en Gelderland. Daarom gaan de 6 Gelderse RES regio’s verder uitzoeken waar duurzame energie zo optimaal mogelijk kan worden opgewekt en tegelijk de Veluwe wordt ontzien. Hiervoor gebruiken de regio’s de uitkomsten van de verkenning als bouwsteen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over deze verkenning en het vervolgproces. 

Jan van der Meer: ,,We werken keihard in alle regio’s aan plannen voor duurzame energie. Dat is hard nodig gezien de klimaatcrisis. Deze verkenning laat zien dat we minimaal op Gelders niveau afspraken moeten maken over de juiste afwegingen. Hoe wekken we duurzame energie zo optimaal mogelijk op én zorgen we voor een weerbare natuur. Hoe en waar we onze energie duurzaam gaan opwekken willen we in samenhang met elkaar bezien. Zeker als het gaat om de gehele Veluwe. Wij nemen daar graag het voortouw in. Dat past ook bij onze rol als provincie.”

BEPERKING Uit de verkenning blijkt dat op een afstand van één tot acht kilometer rondom de Veluwe windmolens het leefgebied van de wespendief ,een beschermde roofvogel, negatief beïnvloeden. Op basis van een open source model en aannames zouden in deze zone mogelijk nog 9-22 windturbines geplaatst kunnen worden. Wellicht veranderen deze aantallen nog. Dat kan blijken uit nader onderzoek door onder andere  meerjarige veldtellingen en er is altijd specifiek onderzoek nodig per locatie. Ook is een zorgvuldige locatiekeuze nodig omdat meer factoren een rol spelen, zoals de afstand tot de Veluwe. Innovatie door de windsector om vogelslachtoffers te voorkomen én het versterken van de Veluwse natuur kunnen ook de aantallen windturbines in de zoekzones nog beïnvloeden.

SAMENWERKING In het invloedsgebied één tot acht kilometer hebben meerdere regio’s plannen voor windturbines en zoekzones. Deze zijn in verschillende stadia van planvorming. De gezamenlijke RES-regio’s, Arnhem/Nijmegen, Cleantech, Foodvalley, Noord-Veluwe, Achterhoek, Rivierenland willen uitgangspunten benoemen waarmee zij goede keuzes kunnen maken om zoveel mogelijk rendement te behalen uit windenergie met zo min mogelijk negatieve impact op de natuur, zo goed mogelijk passend in de ruimte en op het elektriciteitsnetwerk en zo hoog mogelijke maatschappelijke acceptatie. De invloedszone ligt voor deel ook in de RES-Regio Flevoland. Flevoland heeft kennis genomen van het rapport en blijft het proces graag volgen. Met de RES-regio West-Overijssel wordt gesproken. De provincie Gelderland is gevraagd om over dit proces de regie te nemen. Regio Cleantech heeft nu een belangrijke zoekzone in haar concept-RES opgenomen dat in het kern(natuur)gebied ligt en wil aanvullend onderzoeken of er een optie is om deze zoekzone te handhaven. Dit onderzoek vindt plaats binnen het kader van het ecologisch onderzoek, dus zonder hierbij de aanwezige natuur, waaronder de wespendief, en andere regio’s negatief te beïnvloeden.

advertentie
advertentie
advertentie