Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Kees van den Heuvel

Ganzenrustgebied staat ter discussie bij de gemeente

Natuur en milieu

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders wil de aanduidingen nationaal landschap en ganzenrustgebied geschrapt zien voor het gebied ten zuiden van de Bunschoterweg. Het gaat om de locatie tussen rijksweg A28 en de Palestinaweg. Ook wil men de aanduiding verkenningsgebied Wind geschrapt zien voor het Hoevelakense bos.

Het gaat om gewenste wijzigingen in de omgevingsverordening Gelderland zoals deze is vastgesteld door het Gelders college van gedeputeerde staten. Deze raakt het grondgebied van Nijkerk. Het gebied langs rijksweg A28 ten zuiden van de Bunschoterweg is 28 mei 2020 door de gemeenteraad aangewezen als mogelijk zoekgebied voor veertig hectare aan zonnevelden. Daarnaast heeft de raad gevraagd om ook in dit gebied de mogelijkheden voor windturbines te onderzoeken.

Zowel de zonnevelden als de windturbines zijn opgenomen in het project verduurzaming verbinding A28. Hiervoor is een onderzoek gestart naar de gevolgen voor natuur en milieu. Ook is er inspraak gestart met bewoners en bedrijven. Voor het Nijkerks college is het de vraag of door het intensief gebruik en de nabijheid van de snelweg, de camping en het (recreatie)verkeer op de Palestinaweg het gebied tussen de A28 en de Palestinaweg wel de kwaliteit heeft als ganzenrustgebied.

RUSTGEBIED Daarnaast geldt dat Rijkswaterstaat aan de westzijde van de A28, ter hoogte van de afritten/Verbindingsweg richting Amersfoort een verzorgingsplaats ontwikkelt. Dit tast zowel de kwaliteit als ganzenrustgebied, maar ook de openheid van het gebied verder aan. In die zin ligt het, zo stelt het Nijkerkse college, meer voor de hand om de aanduiding nationaal landschap en ganzenrustgebied te schrappen. De beide aanduidingen sluiten het ontwikkelen van een zonneveld of een windturbine in het gebied niet bij voorbaat uit. Maar kunnen wel een obstakel vormen als het gaat om de verdere ontwikkeling van dit gebied zonder dat, in de ogen van het college, een feitelijke grondslag voor is.

BEDREIGING De natuurbeschermingsorganisaties zien dit ook genuanceerder dan de provincie. Het noordelijk zoekgebied voor de windturbines, oostelijk langs bij de A28 bij Arkervaart/Smitspol zien zij eerder als een bedreiging van de kwaliteiten van het ganzenrustgebied, het weidevogelgebied en het nationaal landschap dan zonnevelden en windturbines in die specifieke gebied. In de brief aan de provincie wordt het belang van het Natura 2000 gebied polder Arkemheen onderschreven.

HOEVELAKENSE BOS In de Gelderse verordening is het Hoevelakense bos als verkenningsgebied Wind aangewezen. Maar dat is inmiddels achterhaald, zo concludeert het Nijkerkse college. Zowel in de eigen verkenning naar de mogelijkheden voor windturbines als in de regionale energie strategie Food Valley wordt het Hoevelakense bos niet genoemd als zoeklocatie voor windturbines. Dat is de reden dat Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de aanduiding te schrappen. Nijkerk wil daarmee ruis in de informatievoorziening en daarmee onnodige maatschappelijke onrust zo veel mogelijk voorkomen.

Door Wijnand Kooijmans