Weer vertraging aanpak 'Hoevelaken'

Vooralsnog geen gevolgen voor aanpak A1/A30

BARNEVELD De nieuwe vertraging van de aanpak van knooppunt Hoevelaken (A1/A28) heeft op dit moment nog geen consequenties voor realisatie van de nieuwe aansluiting van de A1/A30 bij Barneveld. Dat zegt woordvoerder Sonja van der Graaf van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wethouder Hans van Daalen noemt het ook nog te vroeg om te stellen dat de voorgenomen gelijktijdige aanpak niet haalbaar is. ,,Dit moet de komende tijd blijken.’’


André van der Velde

Voor de verbetering van de doorstroming en veiligheid van het knooppunt bij Barneveld, geldt dat er qua herinrichting een directe koppeling is met de grootscheepse aanpak van ‘Hoevelaken’. Volgens Van der Graaf zitten beide projecten in een andere fase en hinderen ze elkaar niet. ,,Zo moeten voor de aanpak van de aansluiting A1/A30 nog allerlei onderzoeken op het gebied van milieu en stikstof worden gedaan. De planning is dat in 2024 het (ontwerp)tracébesluit gereed is.’’


Van Daalen stelt dat er bij de betrokken partijen nog steeds het streven bestaat om Knooppunt Hoevelaken en de A1-A30 nagenoeg gelijktijdig aan te pakken. Hij wijst in dat verband op de bestuursovereenkomst die in februari is ondertekend door het Rijk, de provincie Gelderland, de Regio Foodvalley en de gemeente Barneveld. ,,Voor de A1/A30 moet echter nog een planuitwerking worden doorlopen, voordat dáár een ontwerptracébesluit voor is genomen. En het mooiste zou zijn als in die planuitwerking bij het hele stikstofverhaal al rekening kan worden gehouden met nieuwe rekenmethoden op basis van de onderzoeken die de minister nu laat uitvoeren.’’


STIKSTOFKWESTIE Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meldde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat verschillende grote infrastructurele projecten, waaronder ‘fileknelpunt’ Knooppunt Hoevelaken als gevolg van de stikstofkwestie opnieuw vertraging hebben opgelopen.


Die kwestie begon in 2019 toen de Raad van State (RvS) de algemene Nederlandse stikstofaanpak (PAS) afkeurde. Begin dit jaar stelde deze bovendien dat het rond de verbreding en het doortrekken van de A15 bij Arnhem (het project ViA15) onduidelijk was of er een volledig beeld was van de stikstofdepositie die neerkomt op Natura 2000-gebieden. Volgens de RvS werd de stikstofuitstoot van een project op meer dan vijf kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. In feite werd daarmee de rekenmethode van het ministerie voor de stikstofneerslag van het wegverkeer afgekeurd.


REKENMETHODE Van Nieuwenhuizen kreeg vervolgens van de RvS de opdracht om binnen een half jaar de rekenmethode aan te passen. Zij zegde de Kamer toe voor de zomer met de onderzoeksresultaten te komen. Inmiddels is het haar duidelijk dat vertragingen onvermijdelijk zijn. ,,Totdat de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, zullen er geen tracébesluiten vastgesteld worden waar de maximale rekenafstand van vijf kilometer een rol speelt. Projecten die op de nadere onderbouwing wachten, zullen daarom vertraging oplopen’’, schrijft ze in de brief.


BUITEN KIJF Wethouder Van Daalen kijkt er niet van op. ,,In de brief wordt herhaald wat we al wisten namelijk dat Knooppunt Hoevelaken één van de projecten is waarbij geen tracébesluit wordt vastgesteld, voordat de resultaten van het onderzoek naar de depositiebijdragen beschikbaar zijn. We lezen niet uit de brief dat het niet gaat lukken om voor de zomer de resultaten van het onderzoek te delen, maar dat er sprake is van wederom een vertraging na alle andere vertragingen staat buiten kijf.''

p 6

Van Daalen maakt zich daar zorgen over. ,,Voor alle weggebruikers die dagelijks in de file staan rond Knooppunt Hoevelaken is het zeer teleurstellend dat de aanpak van dit knelpunt door de tijd heen inmiddels al tien jaar is vertraagd. Het levert veel reistijdverlies op en veel economische schade. Ook voor de inwoners en bedrijven binnen Barneveld.’’

In breder perspectief wijst hij op de opgave die Nederland heeft op het gebied van woningbouw. ,,Een fors deel daarvan zal gerealiseerd moeten worden binnen de regio’s Amersfoort, Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Meer woningen brengen ook extra verkeersbewegingen met zich mee. In de meeste scenario’s wordt de aanpak van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 als uitgangspunt gehanteerd. Als die aanpak echter steeds verder naar achteren verschuift, betekent het niet alleen dat de huidige weggebruikers daar langer hinder van ondervinden, maar ook dat de randvoorwaardelijke hoofdinfrastructuur niet tijdig voorbereid is op de ontwikkelingen die nog op ons afkomen.’’