Er zijn nog veel vragen over het plan van de provincie om de Veluwe in te delen in recreatieve en stiltegebieden
Er zijn nog veel vragen over het plan van de provincie om de Veluwe in te delen in recreatieve en stiltegebieden Gerwin van Luttikhuizen

Barneveldse vraagtekens bij recreatie- en natuurplannen provincie

KOOTWIJK/GARDEREN De gemeente Barneveld heeft nog veel vragen over het plan van de provincie Gelderland om de Veluwe in te delen in recreatieve en (gedeeltelijke) stiltegebieden, de zogenoemde recreatiezonering. De provincie Gelderland heeft inmiddels een concept-kaart gepresenteerd, maar voor burgemeester en wethouders is er op een aantal vlakken nog onduidelijkheid.


Jannes Bijlsma

Dit schrijven b. en w. in een brief aan Gedeputeerde Staten. Met de zonering wil de provincie op bepaalde plekken natuur beschermen, en op andere plekken juist ruimte bieden voor recreatie. De gemeente ziet deze recreatiezonering als kans om de natuurdoelen voor de Veluwe te halen, maar er zijn ook zorgen. Bewoners en ondernemers in de gebieden waar natuurgebieden (deels, bijvoorbeeld gedurende het broedseizoen) mogelijk dicht gaan, vonden dat zij te weinig betrokken waren bij de totstandkoming van de zoneringskaart en de gemeente was daar bezorgd over. ,,Zij moeten de maatregelen begrijpen en ondersteunen”, aldus b. en w. in de brief. ,,De natuur is daar ook bij gebaat.”

Met name vanuit Kootwijk en Garderen waren inwoners verontrust. Zij zagen dat grote delen natuur mogelijk worden afgesloten en vreesden dat zij straks niet meer in hun ‘achtertuin’ terecht kunnen. Kort geleden heeft de provincie daarom besloten een tussenstap in te stellen, en nader in gesprek te gaan met inwoners om te horen waar hun zorgen liggen. De gemeente schrijft hier blij mee te zijn en verwacht dat de provincie naar de inwoners luistert, als zij bijvoorbeeld met andere oplossingen komen dan de provincie in gedachten had.


PARKEERHINDER Het college merkt dat de bewoners veel vragen hebben over bijvoorbeeld de recreatiedruk in hun omgeving, parkeerhinder bij natuurgebieden, de laagvliegactiviteiten van defensie, de stikstofproblematiek en verdroging van de Veluwe. ,,Daarnaast is er onduidelijkheid over hoe de monitoring en handhaving van de zonering zal plaatsvinden”, aldus het college, dat erop rekent dat deze vragen aan de orde komen tijdens de ‘gebiedsprocessen’ voor bepaalde deelgebieden van de Veluwe waarvan de voorgestelde zonering nog niet vaststaat.

Binnen de gemeente Barneveld staan drie gebiedsprocessen gepland: ‘Kootwijk-Radio Kootwijk’, ‘Voorthuizen-Garderen-Putten’ en ‘Garderen-Ermelo’. De betrokken partijen binnen deze gebieden gaan in gesprek om met elkaar te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de doelen van de recreatiezonering te halen. Volgens het college is nu niet duidelijk wie de provincie precies actief bij deze processen gaat betrekken. ,,Wordt iemand uitgenodigd voor het gebiedsproces of krijgt een betrokkene alleen informatie via de algemene communicatierichtlijnen? Graag willen we u vragen dit inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden.”


BESTEMMINGSPLAN Tevens geeft de recreatiezonering planologische onduidelijkheden voor de gemeente Barneveld. Mocht iemand een initiatief willen ontplooien in of rondom de kwetsbare natuur, dan weet de gemeente nu niet in hoeverre de zonering daarin juridisch doorwerkt. ,,Wat als dit initiatief niet passend lijkt binnen de zoneringskaart, maar wel binnen het bestemmingsplan? Of andersom? Graag blijven we in gesprek over de planologische toepassing van de zoneringskaart bij toekomstige initiatieven op de Veluwe.”