Vierduizend huizen gasloos in 2030

BARNEVELD De gemeente Barneveld start met een uitgebreid plan om bestaande woningen de komende jaren af te koppelen van het aardgasnetwerk. Om landelijke doelen op dit gebied te halen, moeten er in 2030 zo'n vierduizend Barneveldse huizen zijn omgeschakeld.


Wouter van Dijk

Daarmee wil de gemeente meewerken aan de doelen om de uitstoot van CO2 te verlagen. Uiterlijk in het jaar 2050 moet volledig afscheid genomen zijn van gebruik van fossiele brandstoffen, dus ook van aardgas. Nieuwbouwhuizen worden momenteel sowieso aardgasvrij opgeleverd.


LANGDURIG PROCES ,,We staan hiermee aan de start van een langdurig proces om onze gemeente buurt voor buurt aardgasvrij te maken'', stelt het college van burgemeester en wethouders. Hoe dat de komende jaren moet, en welke buurten of wijken als eerst aan de beurt zullen zijn, wordt later dit jaar duidelijk in de nieuwe 'warmtevisie'. ,,We zetten in op enkele zogeheten verkenningsgebieden, waar we voor het jaar 2030 aardgasvrij willen zijn, of willen starten met het maken van wijktransitieplannen.'' Voor de komende jaren staan in ieder geval drie uitgebreide buurtuitvoeringsplannen ingetekend, waarin concreet per wijk, buurt en zelfs per huishouden wordt gekeken naar wat mogelijk is.


DRAAGVLAK Bij elk specifiek buurtplan gaat een intensief participatietraject vooraf, meldt het college verder, waarin aandacht moet zijn voor onder meer de haalbaarheid van de overstap, het draagvlak onder bewoners en het effect op de woonlasten. Uitgangspunt is dat iedereen in staat moet zijn om de overstap van aardgas naar een andere warmtebron te kunnen maken.

Bij de verdere uitwerking van de warmtevisie de komende maanden, betrekt de gemeente naar eigen zeggen een klankbordgroep van inwoners, wijkplatforms, lokale energiecoöperaties, de jongerenraad, Woningstichting Barneveld, de netbeheerders en Waterschap Vallei en Veluwe.


ALTERNATIEVEN De hamvraag in het afkoppelingsplan is welke alternatieven voor aardgas voorhanden zijn. Bij elk gebouw moet daarom op basis van onder meer de ligging, het bouwjaar en de energielabels gekeken worden welke mogelijkheden er zijn. Te denken valt in eerste instantie aan zonnewarmte, aquathermie en ondiepe bodemwarmte, maar ook innovaties op het gebied van waterstof en geothermie (ultradiepe bodemwarmte) moeten worden betrokken. Geothermie zou in één klap enkele duizenden woningen of gebouwen kunnen voorzien van warmte, maar of deze techniek in Barneveld haalbaar is, is nog niet bekend. De onderzoeksresultaten van eerdere proefboringen, eind 2019 en afgelopen najaar uitgevoerd door Energie Beheer Nederland en TNO, liggen op z'n vroegst eind dit jaar op tafel.


BIOMASSA Een ander alternatief is energie uit houtgestookte biomassacentrales. Dat idee ligt binnen de Barneveldse gemeenteraad gevoelig. De fracties van Pro'98 en Lokaal Belang dienden in september vorig jaar al een voorstel in om daar een streep door te zetten, vanwege eventuele gezondheidsrisico's. Vooralsnog houdt het college de mogelijkheid open, als ,,tijdelijke duurzame energiebron in de energietransitie. Dit gezien de opgave en het besef dat duurzame energievoorziening uit een mix van bronnen zal bestaan.''