De helft van de Barneveldse SGP-fractie, met links fractievoorzitter Koos van der Tang.
De helft van de Barneveldse SGP-fractie, met links fractievoorzitter Koos van der Tang. Bram van den Heuvel

‘Werkt Scherpenzeel wel constructief mee aan fusie?’

SGP Barneveld maakt zich zorgen

BARNEVELD/SCHERPENZEEL De Barneveldse SGP zet grote vraagtekens bij de gesprekken die de colleges van Barneveld en Scherpenzeel momenteel voeren over een ‘zakelijke samenwerking’ tussen beide gemeenten. Deze lijken een kant op te gaan die de partij niet zint. Bovendien vraagt de SGP zich af of Scherpenzeel wel constructief meewerkt aan de voorbereidingen van een fusie met Barneveld.

Jannes Bijlsma

Barneveld en Scherpenzeel kwamen in februari overeen om samenwerkingen met elkaar aan te gaan voor bepaalde uitvoerende gemeentelijke taken, op korte termijn. Hiervoor zouden dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten. De redenen waarom de gemeenten dit willen, verschillen: Barneveld ziet de te maken afspraken als opmaat naar een toekomstige fusie, terwijl Scherpenzeel ze als essentieel beschouwt om onder zelfstandige vlag te blijven functioneren. De provincie Gelderland besloot in januari tot een herindeling, maar Scherpenzeel blijft zich hiertegen verzetten.


GROENDIENST In een brief aan Barneveld zette Scherpenzeel vorige week uiteen bij welke nieuwe gemeentelijke taken zij een verdergaande samenwerkingen in eerste instantie voor zich ziet: de belastingen, de groendienst en de milieustraat. In de brief vertaalt Scherpenzeel het aangaan van dergelijke overeenkomsten als het ‘uitbreiden van de zakelijke samenwerking’. Deze voorstelling van zaken kan de goedkeuring van de SGP niet wegdragen, zo blijkt uit schriftelijke vragen van fractievoorzitter Koos van der Tang en raadslid Leendert de Knegt aan het college van b. en w.. ,,Is het college het met de SGP eens dat het uitbreiden van de zakelijke samenwerking verder gaat dan het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten waarbij Barneveld bereid is taken die voor Scherpenzeel urgent zijn uit te voeren, in aanloop naar een mogelijke fusie?”

In het herindelingstraject onderzocht de provincie Gelderland vorig jaar drie opties voor Scherpenzeel: zelfstandigheid, een duurzame samenwerking met Barneveld en een bestuurlijke fusie. Barneveld heeft steeds aangegeven open te staan voor de eerste en derde optie. Een duurzame samenwerking zou de gemeente Barneveld te weinig meerwaarde opleveren, terwijl er wel veel inspanningen geleverd zouden moeten worden. Zo’n samenwerking zou volgens Barneveld alleen denkbaar zijn wanneer die uiteindelijk tot een fusie zal leiden. En dat wil Scherpenzeel weer niet.


ONGEWENSTE SITUATIE De SGP in Barneveld vreest nu, op basis van een passage uit de brief van Scherpenzeel, dat het overleg toch op zo’n duurzame samenwerking gaat uitdraaien. Scherpenzeel schreef namelijk: ,,Wij hopen dat het bestendigen en uitbreiden van onze operationele samenwerking aan beide kanten bij mag dragen aan wederzijds enthousiasme voor toekomstig partnerschap met een nog grotere meerwaarde voor beiden.” Van der Tang en De Knegt vragen het Barneveldse college nu: ,,Bent u het met ons eens dat, met deze zin, de ongewenste situatie ontstaat waarin Barneveld en Scherpenzeel terecht komen in variant 2? Hoe ziet het college dit toekomstig partnerschap, in relatie tot de mogelijk op handen zijnde fusie met Scherpenzeel?”

De Knegt en Van der Tang schrijven verder ‘verwonderd en bezorgd’ te zijn over het artikel van 11 maart in deze krant, over de beschuldiging van Scherpenzeel aan het adres van Gedeputeerde Staten (GS) in Gelderland van het verspreiden van onjuiste informatie over de fusie en het ‘eenzijdig’ toevoegen van een passage in een gespreksverslag tussen GS en de colleges van Barneveld en Scherpenzeel. Het artikel roept bij de SGP’ers geen vragen op over de handelwijze van GS, maar ze vragen zich wel af in hoeverre het Scherpenzeelse college ‘constructief meewerkt’ aan de fusievoorbereidingen. ,,En wat is nodig om deze medewerking te verbeteren?”, vragen zij aan het Barneveldse college.


NIET AANGETOOND De Barneveldse en Scherpenzeelse SGP-vertegenwoordigers staan verschillend in het fusievraagstuk. De Scherpenzeelse fractie staat achter de opstelling van de ‘eigen’ SGP-wethouder Izaäk van Ekeren, die vecht voor zelfstandigheid. Volgens hem ontbreekt maatschappelijk draagvlak voor een fusie, heeft de provincie de noodzaak van een herindeling niet aangetoond en is de kans bij zelfstandigheid het grootst dat bepaalde voorzieningen voor het dorp behouden blijven. De Barneveldse SGP-fractie schaarde zich daarentegen achter de provincie, door zich open en constructief op te stellen ten aanzien van een mogelijke fusie.


KAMERLID BISSCHOP SGP-Kamerlid Roelof Bisschop uit Veenendaal keert zich ondertussen tegen een fusie, zo blijkt een interview in het blad SGPublicatie, een magazine van de SGP-afdeling in zijn woonplaats. ,,Ik moet me er een oordeel over vormen, omdat de goedkeuring van de Tweede Kamer nodig is voor die herindeling”, zo laat hij optekenen. ,,Op dit moment heb ik de indruk dat die herindeling niet nodig is, omdat Scherpenzeel stappen heeft gezet voor een gezond toekomstperspectief.” In het landelijke SGP-verkiezingsprogramma staat dat de partij in principe alleen voor gemeentelijke herindelingen is als dit vrijwillig gebeurt. En in het geval van Scherpenzeel is dat niet zo. ,,Samenvoegingen tegen de wil van de betrokken gemeente(n) wordt alleen overwogen als er sprake is van structurele (financiële) problemen die niet op een andere manier op te lossen zijn.”