Een houtstookverbod is volgens Barneveld momenteel niet haalbaar.
Een houtstookverbod is volgens Barneveld momenteel niet haalbaar. ...

‘Houtstookverbod in algemene politie verordening is nu niet haalbaar'

'Er zijn geen bevoegdheden om in te grijpen'

Wouter van Dijk

BARNEVELD Barneveld ziet op dit moment geen mogelijkheden voor een gemeentelijk stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden. Zo’n verbod is volgens het college van burgemeester en wethouders nu niet haalbaar, omdat er bij overlastsituaties nog niet voldoende getoetst kan worden. ,,We hebben daardoor niet of nauwelijks bevoegdheden om in te grijpen bij overlast van particuliere houtstook.’’


Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Begin december pleitte de coalitiefractie van Pro’98 ervoor een stookverbod op te nemen in de algemene plaatselijke verordening (apv). De houtkachel of open haard aansteken bij mist of windstil weer is dan verboden. Tijdens die weersomstandigheden blijven vervuilende stoffen als fijnstof en dioxines laag in de lucht hangen, waardoor mensen met longproblemen er veel meer last van hebben. Volgens Stichting Houtrookvrij Barneveld ervaart dertien procent van de Barneveldse volwassenen overlast door houtstook, omgerekend zijn dat ongeveer vijfduizend inwoners. Een houtstookverbod is volgens Pro’98 juist in deze tijd extra belangrijk voor mensen die herstellende zijn van covid. ,,Steeds meer studies wijzen erop dat mensen met longproblemen weliswaar niet meer risico lopen op besmetting met het virus, maar wél op een beduidend ernstiger verloop van de ziekte’’, aldus Pro’98.


NIET TE ONDERBOUWEN Dat houtstook zorgt voor schadelijke stoffen in de lucht en dat er extra risico’s wanneer mensen met longaandoeningen besmet worden met het coronavirus, is bij het college wel bekend. Er zijn echter op dit moment nog te weinig mogelijkheden om tegen overlast in te gaan. ,,Volgens de huidige bepalingen mag er namelijk pas ingegrepen worden als er in objectief opzicht sprake is van overlast’’, stelt het college. ,,Bij gebrek aan normen over bijvoorbeeld de uitstoot van bepaalde stoffen, is dit in de praktijk meestal niet met succes te onderbouwen.’’ Bij overlast kan wel gecontroleerd worden of houtstookinstallaties voldoen aan de landelijke en Europese richtlijnen, bijvoorbeeld een minimale hoogte van de schoorsteen, maar in de praktijk blijkt dat de kachels volgens het college in de meeste gevallen ook aan die eisen voldoen.


NIEUWE STUDIE Er ís later dit jaar wellicht wel zicht op meer grip op houtstookoverlast, meldt het college verder. In oktober komt onderzoeksinstituut TNO met de resultaten van een vervolgonderzoek over het meten van bepaalde schadelijke stoffen. ,,Het onderwerp van dat onderzoek is of uitstoot in situaties van hinder in zodanig hoge concentraties voorkomt, dat dit bij langdurige blootstelling kan leiden tot gezondheidsschade.’’ Het kan volgens het college zijn dat die studie aanknopingspunten biedt voor meer concrete normen om op te treden tegen houtstookoverlast. Mocht hier een objectieve methode voor het vaststellen van gezondheidsschade uit voortkomen, dan gaat het college een eventueel houtstookverbod ,,nader bezien.’’


SCHONE LUCHT AKKOORD Ook op een ander vlak verwacht de gemeente dit jaar verbetering, door deelname aan het Schone Lucht Akkoord. ,,Afgesproken is dat we meldingen in ontvangst nemen en in actie komen bij herhaalde overlast.’’ Binnen dat akkoord zijn ook acties afgesproken die moeten leiden tot minder overlast door houtstook. ,,Er wordt nu een methode ontwikkeld voor het vaststellen van de lokale gezondheidsimpact van houtrook. gebaseerd op het meten van uitstoot van de belangrijkste schadelijke stoffen. Bij een positief resultaat kunnen gemeenten deze meetmethode toepassen bij handhaving wanneer er sprake is van overlast door onjuiste toepassing van houtstook.’’


GEDRAG Vooralsnog is Barneveld vanwege het gebrek aan bevoegdheden om in te grijpen bij overlast, grotendeels afhankelijk van de medewerking van degenen die stoken. ,,De mogelijkheden tot ontmoediging zijn beperkt tot voorlichting en advisering.’’ In dat laatste geval spelen onder meer de stookalerts van het RIVM en de voorlichting van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) over ‘beter stoken’ een rol.

Volgens deze branchevereniging is het van belang onderscheid te maken tussen de kwaliteit en ouderdom van verschillende houtkachels. Ook kan het qua uitstoot nogal uitmaken op welke manier er gestookt wordt en of er bij dat gedrag ook rekening gehouden wordt met weersomstandigheden, welke kwaliteit het hout heeft en hoe de houtkachel is geïnstalleerd. Om overlast terug te dringen, is het volgens de NHK verstandig maatwerk te leveren bij de overlastveroorzakers.