,,Elke steen of tegel die wordt vervangen door groen, zoals hier op een schoolplein, draagt bij aan de doelen.''
,,Elke steen of tegel die wordt vervangen door groen, zoals hier op een schoolplein, draagt bij aan de doelen.'' Archieffoto BDUmedia

‘Groenere tuinen en schoolpleinen’

Putten richting klimaatbestendig en waterrobuust

PUTTEN De gemeente Putten heeft in de begroting 2021-2024 voor het thema klimaatverandering rekening gehouden met een bedrag van 700.000 euro. Met dit budget moeten concrete projecten worden uitgevoerd om wezenlijke stappen te zetten richting een ,,klimaatbestendig en waterrobuust Putten’’ in 2050.


Omdat het principe ,,geen plan, geen poen” geldt voor deze middelen, dient de gemeenteraad eerst in te stemmen met een concreet voorstel. Voor een volledig en integraal beeld van alle lokale en regionale activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie informeert het college de raad eerst inhoudelijk over de huidige ambities. Het college presenteert daarom het ‘Uitvoeringsplan klimaatadaptatie’. Daarin wordt een integraal en volledig beeld geschetst van de huidige ambities ten aanzien van klimaatadaptatie.


FINANCIEEL STEUNEN Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, droogte en wateroverlast toe. Dat levert risico’s op voor de gezondheid, veiligheid en economie. De gemeenten en het waterschap op de Noord-Veluwe willen voorbereid zijn op de nieuwe extreme weersomstandigheden. Daarvoor zijn maatregelen nodig in de publieke ruimte en op particulier terrein.

Gemeenten en waterschap willen samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven de benodigde aanpassingen doorvoeren. De Noord-Veluwse gemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op de eigen percelen.

Het plan is om initiatiefnemers via een specifieke verordening financieel te steunen. De komende jaren wil het Puttense college inzetten op het vergroenen van tuinen, terreinen en schoolpleinen en het projectplan Operatie Steenbreek.


REGENTON Om de vergroening van particuliere tuinen en terreinen te stimuleren, wordt een subsidieregeling aangeboden aan bewoners en bedrijven. Het is de bedoeling dat inwoners en bedrijven met deze subsidie een regenton, regenschutting of -zuil plaatsen, bomen planten, hun terrein meer vergroenen, een groen dak aanleggen of voorzieningen treffen voor nuttig gebruik van het hemelwater. Deze subsidie gaat in per 1 maart 2021.

De gemeente Putten, het waterschap en de provincie willen ook scholen stimuleren om hun schoolplein/terrein te vergroenen en dit ook financieel ondersteunen. Een groen schoolplein is een buitenruimte bij een school, met natuurlijke elementen en beplanting, waarvan leerlingen in ieder geval tijdens schooltijd gebruik maken.


STEENBREEK Operatie Steenbreek is een landelijke campagne, waarin ook het vergroenen van voor- en achtertuinen wordt gestimuleerd. Het doel is vooral om de ‘mindset’ te veranderen en (kleine) acties te ondersteunen. Elke steen of tegel die wordt vervangen door groen draagt bij aan de doelen.

De gemeente ziet Operatie Steenbreek ook als een mooi project om ervaring en kennis op te doen bij het ondersteunen van particuliere initiatieven. Door gericht te informeren en te faciliteren en samen nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken.


ACTIES Hoeveel vierkante meter verharding na twee jaar is omgevormd tot groen, is op voorhand lastig te voorspellen. De gemeente wil jaarlijks twee grootschalige acties ‘Tegel eruit, plantje/boompje erin' organiseren, minimaal drie bewonersinitiatieven realiseren in een straat, buurt of wijk en minimaal drie bedrijfspercelen vergroenen. Verder wordt actief gewerkt aan een netwerk van groenbedrijven en ambassadeurs (bewoners en bedrijven) die de filosofie achter Steenbreek uitdragen.