De aanpak van het kruispunt is onzeker door de aangetroffen bodemverontreiniging.
De aanpak van het kruispunt is onzeker door de aangetroffen bodemverontreiniging. Margreet Hendriks

Scherpenzeels onderzoek naar verontreiniging

Aanpak kruispunt Oosteinde-Ringbaan onzeker

SCHERPENZEEL Bij de uitwerking van een ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden voor een reconstructie van het kruispunt Oosteinde-Ringbaan, is de gemeente gestuit op een oude bodemverontreiniging. Er loopt op dit moment een onderzoek, om meer inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van de verontreiniging. Welke consequenties dit heeft voor de herinrichting van het kruispunt is nog onzeker.


Margreet Hendriks

De aanpak van het kruispunt staat al langere tijd op het verlanglijstje van het wijkplatform en de gemeente. Met name de fietsoversteek, waarvan veel gebruik wordt gemaakt door schoolgaande jeugd, wordt als onoverzichtelijk en gevaarlijk aangemerkt. Over de herinrichting zijn door de gemeente ook al diverse gesprekken gevoerd met de bewoners, het wijkplatform en basisschool de Korenmaat.


OLIEGEUR Ten zuidwesten van de kruising heeft in het verleden een tankstation gestaan en ten zuidoosten van de kruising was ooit een metaalbewerkingsfabriek gevestigd. Op beide locaties zijn destijds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd en de bodem op deze locaties is gefaseerd gesaneerd. Bij graafwerkzaamheden in oktober 2020 werd echter nabij het fiets- en voetpad de kruising van het Oosteinde en de Ringbaan een (olie)geur waargenomen. Dit is aanleiding om de locatie nader te onderzoeken.

Daarnaast zijn er verdenkingen van verontreiniging bij een mogelijk gedempte sloot ter hoogte van Ringbaan 5-6. Een deel van de bedrijfssloot en de andere verontreinigingen is in 2003 door ontgraving gesaneerd. Het is niet bekend in hoeverre de bedrijfssloot in het verleden heeft doorgelopen langs de Ringbaan tot aan het Oosteinde. Dit wordt nu door middel van onderzoek gecheckt.


GESANEERD De gemeente benadrukt dat het gaat om een bodemverontreiniging in alleen het openbaar gebied. De gronden van de uitgegeven particuliere woonpercelen zijn in het verleden voorafgaand aan de bouw gesaneerd. Het nader onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de aard en omvang van de verontreiniging, de risico’s en de noodzaak en kosten van een eventuele sanering. De uitkomsten hiervan kunnen bepalend zijn voor het al dan niet uitvoeren van de reconstructie van het kruispunt.


DRIE OPTIES Op dit moment ziet de gemeente drie opties. Bij uitvoering van de herinrichting schuift de planning in elk geval op naar 2021/2022. De reconstructie zal naar verwachting omvangrijker zijn dan oorspronkelijk gepland en er zal een bodemsanering moeten plaatsvinden. Daarvoor is een hoger krediet nodig van de gemeenteraad. Een andere mogelijkheid is dat de herinrichting niet of beperkt wordt uitgevoerd. In dat geval zal het college kijken of het met 'eenvoudige verkeersmaatregelen' de verkeersveiligheid kan verbeteren en de situatie duidelijker en logischer te maken. Tot slot is er nog de optie om de herinrichting door te schuiven naar de toekomst, over circa tien jaar gelijktijdig met de geplande vervanging van de riolering.