Jannes Bijlsma

Vorige week vonden er getuigenverhoren voor de rechtbank plaats, waarmee de eigenaar hoopt aan te tonen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Wethouder Aart de Kruijf, huidig raadslid Hilhardt Brul (Pro'98), oud-raadslid Ab van der Kamp (Burger Initiatief), een ambtenaar van de gemeente Barneveld en Vink-directiesecrataris Jaap Kevelam zijn door de rechter gehoord.

[RETENTIEVIJVER] Het bestemmingsplan regelde naast de verhoging van de vuilstort onder meer ook een uitbreiding van het bewerkings- en verwerkingsterrein met bebouwing voor recycling, de aanleg van een grondbank en de realisatie van een waterberging. Om de grond voor die zogenoemde retentievijver draait het geschil. Die moet komen op een stuk grond dat voorheen in bezit was van de familie Visser. In het bestemmingsplan, dat ter inzage werd gelegd en waartegen belanghebbenden bezwaar konden maken, werd de bestemming van die grond gewijzigd van 'agrarisch' naar 'groen'. Visser diende geen zienswijze in.

[AMBTELIJKE PENNENSTREEK] De raadscommissie Grondgebied behandelde het plan in een vergadering op 23 juni 2016. Het document kwam vervolgens op de agenda voor de vergadering van 6 juli 2016, maar werd in de tussentijd nog gewijzigd door de gemeente, op verzoek van Vink. De grond van de retentievijver was ineens weer als 'agrarisch' bestemd en niet meer als 'groen', wat feitelijk geen gevolgen had voor de inrichting van het plan: de grond bleef bestemd voor een vijver. Dit was tegen het zere been van Visser. Die zag een grote som geld verdampen met een simpele ambtelijke pennenstreek.

De familie Visser had de betreffende lap grond voor de vijver enkele jaren eerder aan afvalverwerker Vink verkocht en bedongen dat wanneer de grond binnen twintig jaar een nieuwe bestemming zou krijgen, hier een nabetaling van 38,75 euro per vierkante meter tegenover zou staan. Dit zou neerkomen op enkele tonnen. Vink realiseerde zich dit pas na de inspraakprocedure, deed het verzoek bij de gemeente om de agrarische bestemming te handhaven en die willigde dit in. Dit met uitzondering van een deel aan de randen van het perceel.

[GEWASSEN TELEN] Twee dagen vóór de politiek het plan zou goedkeuren, verzocht de toenmalige advocaat van de familie de raad schriftelijk dit niet te doen. Hij wees erop dat de wijziging was toegepast op basis van financiële motieven. ,,Kennelijk kan een initiatiefnemer invloed uitoefenen op het college ten aanzien van de inhoud van een bestemmingsplan, met als enkele drijfveer het terugdringen van financiële verplichting van die initiatiefnemer uit een privaatrechtelijke overeenkomst met particulieren."

Tevens deed de bestemming 'agrarisch' in zijn ogen geen recht aan de daadwerkelijke inrichting. ,,Gronden met deze bestemming zijn uitsluitend bestemd voor het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren. Waterhuishoudkundige voorzieningen zoals een afwateringsslootje zijn daaraan ondergeschikt, maar zeker niet de verplichte aanleg van een retentievijver ter grootte van 6.000 vierkante meter." Het plan werd uiteindelijk goedgekeurd, met tegenstem van oppositiepartij Pro'98.

[ONRECHTMATIG HANDELEN] De familie liet het er niet bij zitten en ging in beroep bij de Raad van State. In februari 2017 trok ze de zaak echter in, nadat er een deal over een nabetaling was gesloten met Vink voor een deel van de grond waarvan de bestemming wél gewijzigd was gewijzigd in 'groen'. Maar voor de familie was de juridische kous met betrekking tot de vijver hiermee nog niet af. Ze diende in juli 2019 een verzoekschrift in bij de rechtbank voor een voorlopig getuigenverhoor. Hiermee hoopt de familie bewijs te vinden voor onrechtmatig handelen van de gemeente, die daarmee aansprakelijk zou zijn voor de geleden schade. Mogelijk leidt dit tot een civielrechtelijke procedure. Vorige week woensdag vonden de verhoren plaats, waarbij onder meer wethouder Aart de Kruijf, raadslid Hilhardt Brul (Pro'98) en oud-raadslid Ab van der Kamp (Burger Initiatief) zijn ondervraagd door de rechter.

[DUIDELIJKHEID] ,,De familie Visser wil duidelijkheid in de feiten", zegt raadsman Kees van Dijk. ,,Verplaatst u zich eens in de familie. Er lagen duidelijke afspraken met Vink over de nabetaling. Vink wilde de bestemming wijzigen, de gemeente doorliep de gehele inspraakprocedure. En opeens werd het bestemmingsplan op het allerlaatste moment alsnog gewijzigd. Vink nam dus op enig moment contact op met de gemeente en aangegeven: dit kost mij veel geld, wilt u dit weer terug veranderen? En de gemeente ging daarin mee. Wij willen weten wat er precies is gewisseld tussen Vink en de gemeente Barneveld en of er mogelijk een onrechtmatige daad is gepleegd."

De gemeente Barneveld is zich echter van geen kwaad bewust. Volgens woordvoerder Annet Bol is de bestemmingsplanprocedure goed doorlopen. ,,Het is niet ongewoon dat de gemeenteraad een ambtshalve gewijzigd bestemmingsplan vaststelt. Hiervoor heeft een correcte planologische afweging plaatsgevonden. In dit geval is het verzoek van de initiatiefnemer (Vink) destijds bekeken en was de conclusie dat het agrarisch gebruik op het overgrote deel van dit perceel de aanpassing van groen naar agrarisch rechtvaardigde. Er zijn geen bijzondere voorwaarden gesteld."

[BEOOGDE GEBRUIK] De agrarische bestemming paste dus bij het perceel en het beoogde gebruik, aldus Bol. Ze gaat niet in op vragen over hoe het verzoek van Vink om de oorspronkelijke bestemming in stand te houden precies luidde en op welke manier Vinks verzoek tot de gemeente kwam. ,,Het antwoord op deze vragen is onderdeel van de gerechtelijke procedure."

[SUGGESTIE] Ook volgens Vink gebeurde er niets onoirbaars tijdens de bestemmingsplanprocedure. ,,De familie wekt de suggestie alsof er een dealtje is gesloten tussen de gemeente en Vink", zegt woordvoerder Jaap Kevelam. ,,Dat is echt niet zo. Er stond niets tegenover ons verzoek. Wij hebben inderdaad in een laat stadium opgemerkt dat wij hier financieel nadeel van ondervonden en dus hebben we het verzoek ingediend. De gemeente keek vervolgens naar het feitelijke plan en daar veranderde niets aan: het blijft een vijver. Daarom is met de wijziging ingestemd."