Raadslid Wout Hazeleger kondigde dit woensdagavond aan tijdens de raadscommissie Samenleving, waarin het langverwachte milieueffectrapport (mer) naar buiten kwam. In dit document zijn mogelijke locaties voor windturbines binnen de Barneveldse gemeentegrenzen in kaart gebracht. De stap van de SGP is opvallend, aangezien er vanuit Voorthuizen al ruim een jaar voor wordt gepleit om Zeumeren uit alle studies naar mogelijke windmolenlocaties te halen. College en raad waren hiertoe niet bereid, om goede vergelijkingen tussen de verschillende potentiële locaties te kunnen maken. En hoewel de raad hiervoor pas in een later stadium keuzes gaat maken voor definitieve plekken, kiest de SGP er nu voor om Zeumeren te schrappen. De fractie krijgt een groot deel van de gemeenteraad met zich mee.

Zeumeren kwam gisteravond naar voren als één van de dertien locaties die in potentie geschikt zijn voor de realisatie van windturbines. Het recreatieterrein, gesitueerd ten noorden van de A1, valt hierin binnen een groter grondvlak dat richting het zuiden doorloopt voorbij de A1 tot op industriegebied Harselaar. Bij Zeumeren zou, volgens de locatiestudie, plek zijn voor twee windmolens, voorbij de A1 is er ruimte voor zes turbines. 

In het mer constateerden de onderzoekers dat er, bij plaatsing van alle acht windturbines in het gebied rond de snelweg, grote effecten voor de leefomgeving zouden optreden: veel woningen zouden er slagschaduw en geluidsoverlast van ondervinden. Zij stelden vast dat een eventueel windpark er kansrijker zou zijn, als de twee noordelijke turbines bij Zeumeren zouden worden weggelaten. Dit was voor het college van b. en w. al aanleiding om het noordelijk deel niet mee te nemen in de zogenoemde 'winddialoog': een onderzoek onder belanghebbenden op de verschillende locaties, dat de komende maanden van start gaat om uiteindelijk eind dit jaar tot definitieve keuzes voor windmolenlocaties te komen. Alleen ten zuiden van de A1 zouden dan nog windmolens kunnen komen.

Hazeleger diende hierop een motie in, om 'dit punt wat verder aan te scherpen'. ,,Niet alleen moet het niet in de winddialoog voorbij komen. Uit het gemeentebrede onderzoek blijkt nu dat de A1-locatie kansrijker wordt als die noordelijke molens verdwijnen. Dan zeggen wij: haal ze er dan nu helemaal uit, zeker ook gezien de gevoelens in Voorthuizen." Hij kreeg steun van coalitiegenoten CDA en ChristenUnie. Pro'98 zal de motie echter niet steunen, zo kondigde raadslid Martin Lentink aan. ,,Het is inmiddels een grijsgedraaide plaat: wij wilden kijken naar de kansen van het hele grondgebied van de gemeente Barneveld. Hiermee zou je dus op voorhand al een uitzondering maken." Oppositiefracties Lokaal Belang en VVD gaven al eerder blijk van hun verzet tegen windmolens bij Zeumeren.

Andere potentieel geschikt geachte locaties zijn gebieden bij Zwartebroek (drie turbines van 120 meter hoog mogelijk), Kallenbroek (één), Havikhorst (één), Moorsterbeek (drie), Boeschoterbosch (één), Boeschoten (twee), Garderbroek (één), Stroese Zand (zes), Garderen (drie), Kootwijk (één), Essener Broek (één) en Vossen (één). De laatste acht locaties worden, hoewel mogelijk, door de onderzoekers als 'minder kansrijk' gekwalificeerd omdat deze in de invloedssfeer van de defensieradar van Nieuw Milligen liggen of in een belangrijk deel van het laagvlieggebied Veluwe-Randmeren. Ook speelt mee dat sommige van deze plekken zo dicht bij de Veluwe liggen, dat er negatieve effecten voor beschermde diersoorten als de wespendief zouden optreden. Het college van b. en w. wil met Defensie en de provincie Gelderland verkennen of er op termijn toch mogelijkheden zijn voor eventuele windturbines. Zo heeft Defensie aangekondigd te willen vertrekken uit Nieuw-Milligen. Een nieuwe locatie is echter nog niet gevonden. 

Voor de kansrijkere locaties aan de westkant van de gemeente en die van de A1/Harselaar start de gemeente Barneveld gesprekken met inwoners, ondernemers, comités, coöperaties en andere belanghebbenden. ,,Gezamenlijk kunnen zij aangeven hoe volgens hen de doelstellingen voor windenergie in de gemeente Barneveld in de aangegeven gebieden bereikt kunnen worden op een manier die gedragen wordt door de gemeenschap", schrijft het college van b. en w. over deze 'winddialoog'. Uit de gesprekken moeten 'uitspraken' voortkomen over concrete locaties, turbinegroottes en voorwaarden waaronder ze geplaatst kunnen worden zoals het eigenaarschap, vergoedingen voor omwonenden, de inpassing in het landschap en zeggenschap over het stilzetten van de turbines vanwege slagschaduw.

De winddialoog vinden plaats tussen maart en juni van dit jaar. Hiervan wordt een rapport opgemaakt. In september wordt vervolgens het definitieve locatieonderzoek ter inzage gelegd, de zogenoemde structuurvisie windenergie. Volgens de huidige planning stelt de gemeenteraad die eind dit jaar vast. Daarna kunnen initiatiefnemers voor windturbines zich melden bij de gemeente Barneveld met hun plan voor windturbines op een bepaalde locatie. Die worden besproken tijdens zogenoemde 'locatietafels', waaraan omwonenden, omliggende bedrijven, initiatiefnemers en de gemeente deelnemen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. ,,De deelnemers werken aan een onderhandelingsresultaat dat de komst van één of meerdere windturbines mogelijk maakt", aldus burgemeester en wethouders. De voorzitter biedt dit resultaat aan aan het college. En komt het resultaat overeen met het beleid dat in de structuurvisie is afgesproken, dan neemt de gemeente het windinitiatief in procedure.