SCHIJNTEGENSTELLING Er wordt in de motie een schijntegenstelling gecreëerd. Er wordt gesteld dat doordat de raad zich ook niet-openbaar laat informeren door het college, onze inwoners niet kunnen weten hoe partijen over bepaalde zaken denken en welke afwegingen zij maken. Het is juist tegenovergesteld. Als de raad zich goed laat informeren, is de raad veel beter in staat gemotiveerd zijn eigen afwegingen en keuzes te maken. Dus een extra niet-openbare technische sessie leidt er juist toe dat de raad veel meer aan de touwtjes trekt, dan dat zij zich puur laten leiden door de keuzes van het college in een begroting. Uiteraard vindt het debat over deze keuzes volledig in de openbaarheid plaats, met daaraan voorafgaand een reguliere commissievergadering.

OVERTUIGEN Tijdens de openbare programmabegroting vergadering maken goed geïnformeerde raadsleden keuzes voor de begroting op basis van hun verkiezingsprogramma en hun standpunten. Zij proberen daar hun mederaadsleden van te overtuigen. Uiteindelijk wordt er in de openbaarheid gestemd over de begroting en de wijzigingsvoorstellen die door de raadsleden zijn ingediend.

SELECTIEF IN VERONTWAARDIGING Op de vraag wat nu het verschil is tussen het niet-openbaar informatie verzamelen via de mail, een telefoontje of een gesprek met een ambtenaar, of een collectief gesprek met ambtenaren en wethouders, zoals tijdens de sessie van vorig jaar, komt eigenlijk geen duidelijk antwoord van Lokaal Belang. Kennelijk is als fractie niet-openbare informatie ophalen geen probleem, maar als volledige raad ineens wel. We hebben jaarlijks een niet-openbare projectenmarkt, waar raadsleden door ambtenaren bij worden gepraat over de plannen, zowel financieel als in de uitvoering. Ook hier is LB gewoon aanwezig, en terecht. Het is als raadslid heel interessant om de achtergrond te kennen. Op deze manier ben je beter in staat om politieke keuzes te maken.

WANTROUWEN In het verleden werd een begroting alleen met de coalitie doorgesproken en afgetimmerd. De oppositie stond erbij en keek er naar. Wij hebben als Pro’98 in het verleden op eigen initiatief, via de griffie, contact gezocht met de verschillende gemeenteambtenaren om deze niet-openbare informatie te verkrijgen om toch ook als oppositie financieel verantwoorde andere keuzes te kunnen maken. Wij hebben naar aanleiding daarvan een alternatieve begroting opgesteld. Dat was heel veel werk. Andere raadsleden beschikten niet over deze informatie.

TRADITIE Vorig jaar is door een bijeenkomst voor alle raadsleden te beleggen, in aanloop naar de kadernota, met deze ‘traditie’ gebroken. Ieder raadslid, zowel oppositie als coalitie beschikt voor het eerst over dezelfde informatie. Het beeld dat het college zaken verzwijgt en dat er beslissingen worden genomen zonder dat de pers en de inwoners er van af weten is helaas voor sommige oppositiepartijen electoraal interessanter, dan het beeld van een behulpzame overheid. En dat is jammer, want uiteindelijk vormen wij wel samen de gemeente Barneveld en zijn er voor het welzijn van alle inwoners.

En het mag best gezegd worden; iedereen doet zijn stinkende best als gemeentebestuur en wij doen het als gemeente stiekem eigenlijk best wel goed.

[Arjen Korevaar]
[Pro’98]