Om in Barneveld te komen tot de oprichting van een middelbare school voor mavo, havo en vwo, moeten er nog aardig wat analyses en onderzoeken worden uitgevoerd. Begin juni meldde deze krant dat voor de komst van zo'n school de deur weer op een kier gaat, door versoepeling van landelijke regels. Het gaat dan om het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen', dat in mei door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarin zijn nieuwe regels opgenomen over onder meer de manier waarop belangstelling voor zo'n school wordt gemeten en over toetsing waaraan een nieuwe school moet voldoen.

IN GESPREK De fractie van Pro'98, al jaren voorvechter van de komst van openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld, pleitte er recent richting het Barneveldse college van burgemeester en wethouder voor om dan nu ook een actieve rol op zich te nemen voor de komst van zo'n school. Dat is ook het plan, meldt het college nu. ,,We zijn bereid om met de verschillende betrokken partijen in gesprek te gaan om samen met hen te bespreken wat de impact van deze nieuwe wet is, voor wat betreft initiatieven in Barneveld.''

BEHOEFTEONDERZOEK Hoe het verder gaat, is echter nog niet geheel duidelijk, meldt het college ook. ,,Momenteel worden door het ministerie de verdere stappen gezet tot inwerkingtreding van deze wet. De voorwaarden die horen bij het verrichten van een onderzoek in welke vorm dan ook, zijn nu nog niet volledig bekend.'' Mocht het ,,mogelijk en kansrijk'' zijn om een groot behoefteonderzoek uit te voeren op alle denominaties (de verschillende religieuze achtergronden), dan zal dat, als de gemeenteraad ermee instemt, ook uitgevoerd worden. Naar verwachting eind dit jaar komt het college met de uitwerking van een analyse. ,,Die moet als basis dienen om een antwoord te kunnen geven of wij dit onderzoek kunnen uitvoeren.'' Aanleiding voor het onderzoek is niet alleen de versoepeling vanuit het rijk, maar ook de bevolkingsgroei van Barneveld, waardoor de behoefte aan niet-confessioneel voortgezet onderwijs kan toenemen.

INITIATIEVEN De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest voor de stichting van openbaar of humanistisch voortgezet onderwijs, omdat volgens initiatiefnemers in Barneveld sprake is van een witte vlek. Leerlingen die nu openbaar voortgezet onderwijs willen volgen, moeten uitwijken naar Ede of Amersfoort. Een eerder ingediend concreet plan ketste in 2011 af bij het ministerie van Onderwijs, omdat er volgens de prognoseberekeningen toen te weinig potentieel aan leerlingen zou zijn. Meerdere betrokken partijen roerden zich. Zo ontstond er de initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO), bestaande uit ouders en leerkrachten, en was er belangstelling vanuit onder meer Onderwijsgroep Amersfoort en vereniging VOS/ABB. Het laatste concrete plan, dat drie jaar geleden werd gelanceerd, betrof het initiatief rondom Het Barnevelds, een plan voor een middelbare school voor openbaar en humanistisch onderwijs. Rondom dit initiatief is het inmiddels twee jaar stil. Mocht nu, op basis van deze nieuwe wet, zich weer een initiatiefnemer aandienen, dan verwacht het college dat deze partij eerst in overleg treedt met zowel de gemeente als met de bestaande schoolbesturen in Barneveld en de samenwerkingsverbanden.

MEERJARENBEGROTING Een heel concrete vraag van Pro'98 hoe snel er op z'n vroegst een school voor voortgezet middelbaar onderwijs kan staan in Barneveld, vindt het college moeilijk te beantwoorden. Dit omdat er nog te veel onzeker is over de nieuwe wet en er eerst een besluit moet worden genomen over het behoefteonderzoek. Theoretisch gezien zal het in ieder geval niet vóór augustus 2023 zijn. Als de nieuwe wet op 1 juni volgend jaar in werking treedt en er vóór 1 november volgend jaar een definitieve Barneveldse aanvraag voor een school is ingediend, besluit de minister uiterlijk 1 juni 2022 over de bekostiging. Pakt dat positief uit, dan zou de school op zijn vroegst 1 augustus 2023 daadwerkelijk kunnen starten. Maar omdat dat traject nog uiterst onzeker is, kan het college niet nu al in de meerjarenbegroting rekening houden met het stichten van een nieuwe school.

Wouter van Dijk