Ontwikkelaar OMA heeft de grond aan de Hunnenweg al decennialang in bezit en mag er sinds 2009, toen het huidige bestemmingsplan werd vastgesteld, al 15 landhuizen bouwen. OMA kreeg de kavels echter niet verkocht en verzocht de gemeente om samen een nieuw plan te formuleren. Twee weken geleden werd tijdens de commissievergadering al duidelijk dat de gemeenteraad kritisch stond tegenover de voorgenomen realisatie van een buurtschap in het buitengebied.

Om de twijfelende partijen toch over de streep te trekken, kwamen de SGP, Burger Initiatief en CDA donderdag tijdens de raadsvergadering met een motie om de geplande appartementen in het gebied te schrappen. Dit gebouw met 7 ruime appartementen zou niet passend zijn in de landelijke omgeving ten noordoosten van Voorthuizen. Daarom stelden de partijen voor om goedkopere (rij)woningen in te plannen, zoals rug-aan-rugwoningen of het ‘boerderijtype’ zoals in het plan Het Boerenerf in Garderen. De ontwikkelaar zou hier open voor staan. ,,Dit idee doet recht aan de aanvrager van het bestemmingsplan en het concept is financieel haalbaar voor de gewone man”, zei SGP-raadslid Gert Ploeg. 

NIEUW DORP Uiteindelijk het voorstel de overige partijen niet over de streep om met dit bestemmingsplan in te stemmen. ,,Deze omgeving is bedoeld voor camping en natuur”, sprak ChristenUnie-raadslid Henry Buitenhuis. ,,Hier wordt een nieuw dorp gebouwd op twee kilometer afstand van Voorthuizen, groter dan Kootwijk en zo groot als De Glind. Het nieuwe dorp grenst aan een campingterrein. Op al die campingterreinen is permanente bewoning niet toegestaan. Dan horen in dit gebied ook geen permanente woningen.” 

Lokaal Belang, Pro’98 en VVD legden verder de vinger bij dat andere plan dat in de maak is in het gebied, waar het terrein van de naastgelegen voormalige golfbaan Edda Huzid bij is betrokken. De plan uit de koker van Voorthuizenaar Diederick Huizinga voorziet in een totaalaanpak van het gebied om een natuurverbindingszone te creëren, inclusief natuurvriendelijke landbouw en de aanleg van klimaatbos. Hiervoor zouden de woningen op het azc-terrein verplaatst moeten worden naar de zuidkant van de golfbaan. De eigenaar van de golfbaan ziet dit zitten, evenals bewoners en boeren in het gebied en de provincie Gelderland. Ook grondeigenaar Nijhuis van het azc-terrein zou er wel oren naar hebben.

GEBIEDSPROCES ,,Er zijn investeerders die bereid zijn hun nek uit te steken om een mooie toegang tot de Veluwe te creëren op deze plek. Er zijn omwonenden die willen investeren in hun woonomgeving. Waarom zouden we gaan voor een lelijk compromis, zonder eerst te kijken naar de levensvatbaarheid van deze enorme kans voor dit gebied?”, vroeg LB-raadslid Gert-Hein Kevelam zich af. Hij verwees ook naar het ‘gebiedsproces’ dat de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het waterschap Vallei & Veluwe volgend jaar willen starten om het totale Veenhuizerveld landschappelijk te versterken en natuurvriendelijke landbouw aan te moedigen. Deze krant meldde gisteren dat zowel het azc-terrein als de golfbaan zouden worden uitgezonderd van deze gebiedsaanpak. Dit tot verbazing van initiatiefnemer Huizinga van het ‘Edda Huzid’-plan, die stelde dat zijn idee juist de aanleiding vormde voor de gesprekken met de medeoverheden voor het Veenhuizerveld.

Voor Pro’98-raadslid Hilhardt Brul waren de plannen rond Edda Huzid eveneens reden om niet in te stemmen met het bestemmingsplan. Evenals Buitenhuis vreesde Brul verder dat het plan zou leiden tot precedentwerking, voor ontwikkelaars die eventueel ook woningen in het buitengebied zouden willen ontwikkelen. 

FINANCIËLE AFSPRAKEN Raadsfracties waren verder kritisch op financiële afspraken die het college had gemaakt met ontwikkelaar OMA over dit bestemmingsplan. Afgesproken was dat bij vaststelling hiervan, de ontwikkelaar 625.000 euro overmaakt naar de gemeente, als natuurcompensatie in het gebied. Het geld is jaren geleden ingezet om natuurontwikkeling in de Esvelderbeek mee te realiseren, maar was dus nog niet binnen. CDA’er Maarten Schipper zei hierover: ,,Wethouder Wijnne heeft ons twee weken geleden het openstaande bedrag meegegeven als overweging om in te stemmen met dit plan, en zet hiermee de raad onder druk. Het CDA vindt dit geen juiste gang van zaken.” 

Dat was niet de bedoeling van het college, zo gaf wethouder Wijnne in zijn reactie aan. ,,Het gaat hier primair om een goede ruimtelijke ordening.” Als het bestemmingsplan niet zou worden vastgesteld, zijn er nieuwe gesprekken met de ontwikkelaar nodig om afspraken te maken over de nog openstaande 625.000 euro, aldus de wethouder. Hij zei het verder onverstandig te vinden om de voormalige golfbaan en het oude azc-terrein in te brengen tijdens het ‘gebiedsproces’ met de medeoverheden. ,,Dan wordt dat proces heel ingewikkeld. Hier spelen heel veel belangen”, verwees hij onder meer naar het feit dat OMA op het azc-terrein al bouwrechten heeft voor de landhuizen. ,,Van buitenaf gezien klinkt het logisch als je zegt: je je begint met een blanco vel papier voor dit gebied. Het vel is echter niet blanco. Dit plan heeft een enorme geschiedenis van 20 jaar. Dat Edda Huzid-plan en dat gebiedsproces kwamen helemaal aan het eind (terwijl het bestemmingsplan voor het azc-terrein al in de maak was, red.). We willen de initiatiefnemer wel recht doen.” Het bestemmingsplan werd uiteindelijk met één stem verschil (16 om 15) verworpen.

Jannes Bijlsma