Een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten wordt door vrijwel alle ondervraagden met instemming wordt begroet. 87 procent van hen geeft aan dit belangrijk te vinden. Van deze groep mensen geven zeven van de tien als reden op dat het slecht gaat met de insecten in Barneveld (69 procent), dat de variatie in bomen, planten en dieren achteruit gaat (68 procent) en dat men steeds meer last heeft van 'plaagsoorten' als de eikenprocessierups (65 procent). Vijf procent van de ondervraagden vindt het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente niet belangrijk. Barneveld heeft al genoeg verschillende bomen, planten en dieren, zo zegt deze kleine minderheid.

De gemeente Barneveld werkt aan nieuw beleid om de biodiversiteit te verbeteren. Concrete plannen zijn er dus nog niet; de enquête is een van de gereedschappen waarmee de gemeente ideeën wil ophalen voor nieuw groen in de wijken en het buitengebied. De geënquêteerden werd gevraagd naar één concreet beleidsplan dat al in de pijplijn zit: de omvorming van gazons op gemeentelijke grond naar kruidenrijke bermen voor bijen en vlinders. 85 procent van de ondervraagden ziet dit idee zitten. Dat deze gazons er wilder uit gaan zien door deze kruidenrijke bermen, vinden zij geen probleem. 'Ik vind een wildere berm juist mooi', is de meestgehoorde mening hierover.

Gevraagd naar wat zij zelf doen om de biodiversiteit rondom hun woning te verbeteren, antwoordt 68 procent meer kruiden, planten en bomen te hebben geplant. 52 procent geeft aan nestkastjes te hebben opgehangen en 45 procent zegt minder tot geen tegels of andere verharding in de tuin te hebben aangelegd.

Vrijwel alle geënquêteerde Barnevelders (97 procent) zijn zeer gehecht aan een groene, boomrijke omgeving. De vraag of bestaand groen mag wijken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen, wordt door tweederde van de ondervraagden met 'nee' beantwoord. 'Bestaand groen moet behouden blijven', zo luidt het meestgehoorde argument. Een kwart van mensen die de enquête invulden, heeft geen bezwaar tegen bomenkap bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Van deze groep vinden de meeste mensen (71 procent) dat er dan wel groen moet worden ingepast in die nieuwe ontwikkeling, zoals in nieuwbouwwijk Bloemendal.

De afgelopen jaren was er kritiek op de manier waarop de gemeente Barneveld omging met bestaande bomen in gebieden voor nieuwbouw, met name vanuit oppositiepartij Lokaal Belang. Zo moesten er 110 bomen plaatsmaken voor de nieuwe wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Na protesten van de partij en bewoners van de nabijgelegen Strausslaan konden er uiteindelijk een aantal grote exemplaren worden gespaard, maar de meeste bomen moesten wijken. De partij protesteerde ook tegen de kap van zes 'majestueuze' lindes aan de Lunterseweg, ten behoeve van de wijk Nieuwe Burght. Vorig jaar november nam de gemeenteraad uiteindelijk een motie aan, waarbij het college werd opgedragen om bij de vorming van nieuwe plannen en bij de verlening van een vergunning, bestaand groen zo snel mogelijk te compenseren. Waar mogelijk gebeurt dit in natura. Is dit niet mogelijk, dan worden de bomen financieel gecompenseerd in een groenfonds.

Jannes Bijlsma