Wouter van Dijk

Dat meldt woordvoerder Ralph van Hulzen namens de gemeente Barneveld. ,,Als gemeente streven we de komende tijd naar het verder ontstenen van particuliere tuinen.'' De afgelopen jaren zijn volgens hem op dit vlak wel meerdere acties geweest, maar nieuwe aandacht blijkt nodig. Maandag meldde deze krant dat momenteel vier op de tien tuinen in Barneveld vol liggen met tuintegels. Dit op basis van recente cijfers van Cobra Groeninzicht. 

Een effect van al die tegels is dat regenwater de bodem niet in kan zakken. Bij piekbuien blijven daardoor grote plassen liggen. Het water stroomt via putten het riool in en dat zorgt weer voor overbelasting. Ook voor de natuurwaarde in de bodem en voor het tegengaan van warmte tijdens hitteperioden, is een tuin zonder tegels volgens ecologen beter.

[SUBSIDIE] Om het 'ontstenen' een nieuwe impuls te geven, komt de gemeente daarom binnenkort met een nieuwe verordening voor de al bestaande subsidieregeling 'afkoppelen hemelwater', meldt Van Hulzen. Deze regeling is ervoor om bewoners te stimuleren hemelwater af te koppelen van het gemengd riool. ,,Deze verordening heeft betrekking op al het verharde oppervlak: daken en terreinen. Versteende tuinen vallen hier ook onder. Een subsidievoorwaarde is nu nog dat het verharde oppervlak op een gemengd riool is aangesloten, maar dat is niet altijd het geval. De huidige verordening loopt eind dit jaar af en momenteel bekijken we hoe we deze regeling zo kunnen aanpassen dat het breder toepasbaar is.''

[NIEUWBOUW] Ook op andere vlakken volgen acties. Initiatiefnemers van nieuwbouw in Barneveld krijgen bijvoorbeeld een folder mee met mogelijk toe te passen duurzaamheidsmaatregelen. ,,Zo adviseren we vanaf het begin tuinen te vergroenen, groene daken te realiseren en water in de tuin op te vangen. Ook wordt geadviseerd om verhardingen tot een minimum te beperken en waterdoorlatende verharding toe te passen. Bij het beoordelen van de nieuwbouwplannen kijken we hier naar.''

[TUINSCHETSDAGEN] Verder denkt de gemeente momenteel na over het houden van zogeheten tuinschetsdagen voor kopers van nieuwbouwwoningen. ,,Tijdens deze dagen kunnen zij in contact komen met hoveniers om samen na te denken over de mogelijkheden om een groene tuin aan te leggen.''

Om alle lopende acties op dit onderwerp breder bekend te maken, zit een nieuw communicatieplan over riool, water, groene tuinen en klimaatadaptatie volgens Van Hulzen in de planning. ,,En uiteraard kijkt de gemeente zelf bij nieuwe aanleg of reconstructies ook naar zo min mogelijk gebruik van verharding of halfverharding.''