Draagvlak voor en participatie in windenergie zijn volgens de coalitiepartijen belangrijke ingrediënten om te komen tot een goed plan voor windturbines op Harselaar. Nadat Lukas Scheijgrond (ChristenUnie) de wethouder vorige week om meer duidelijkheid hierover vroeg, stelde het college deze week in een memo rekening te zullen houden met de belangen van omwonenden.

Leidraad hiervoor is een handboek met aandachtspunten, opgesteld door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), waarin onder meer zaken als het instellen van een onafhankelijke voorzitter, het uitnodigen van alle omwonenden en het uitwerken van participatieplannen beschreven staan. ,,Die participatie vinden wij een heel belangrijke’’, stelde Scheijgrond woensdagavond. ,,Als je de lasten hebt van een windturbine, dan ook de lusten, vijftig procent lokaal eigenaarschap lijkt ons een goed uitgangspunt.’’

Dorrestijn zegde toe de leidraad van de NLVOW ook daadwerkelijk toe te passen, waarop de coalitiepartijen (SGP, ChristenUnie, CDA en Pro’98) plus Burger Initiatief ermee uit de voeten konden en uiteindelijk instemden met het zogeheten plan-milieueffectrapport. Met dat plan ligt de focus nu op op windturbines op Harselaar, concrete plannen daartoe moeten vervolgens nog ingediend, besproken en goedgekeurd worden.

Voor oppositiepartijen Lokaal Belang en VVD is het plan-Mer een stap te ver en vooral nog te onduidelijk op meerdere punten. Volgens de VVD is locatie Harselaar gewoonweg niet geschikt voor windturbines. ,,Die molens staan uitbreidingsontwikkelingen in dit gebied in de weg’’, stelde Sandra Reemst (VVD). ,,Omwonenden en ondernemers worden geconfronteerd met overlast en waardevermindering van hun grond. Bovendien bestaan er naar ons idee onoplosbare afspraken in koopovereenkomsten met ondernemers. Wie wind zaait, zal storm oogsten.’’

ONVOLLEDIG BEELD Volgens Lokaal Belang is er nu nog een onvolledig beeld van de consequenties die de turbines met zich meedragen. De partij diende daarom vier voorstellen in om dat beeld scherper te krijgen. Zo vreest de partij dat windturbines bij Harselaar nieuwbouwontwikkelingen ten oosten van Barneveld op slot zet, is er volgens deze partij in de onderzoeken te weinig nadrukkelijk gekeken naar cijfers over nachtelijke geluidsnormen, is het volgens LB verstandig op voorhand te weten welke mensen straks ernstig of tamelijk gehinderd zullen worden met de komst van de turbines en vroeg de oppositiepartij om een doorrekening met tenminste één hogere turbine. ,,Aangezien in dit onderzoek gerekend is met een turbine met een ashoogte van 120 meter, terwijl een molen op deze plek eerder een ashoogte van 160 tot 180 meter zal moeten hebben om voldoende energie op te wekken om rendabel te zijn’’, stelde Mijntje Pluimers (Lokaal Belang). Meer in het algemeen sprak ze niet over ‘windmolenlocatie Harselaar’, maar over ‘locatie Barneveld’. ,,Want het gaat ons om de enorme impact voor een groot gebied. Vanaf de Lunterse berg kun je nu de windmolens bij Nijkerk zelfs zien. We maken ons hoe dan ook zorgen.’’

EFFECTEN BESPREKEN De voorstellen haalden het - met in drie van de vier gevallen enkel steun van de VVD - niet, nadat de wethouder de voorstellen ontraadde. Volgens haar zijn de geluidsnormen wel degelijk meegenomen en zullen zaken als hoogte van de windmolens en een overzicht van de gehinderden ruim aan bod komen op het moment dat een concreet windmolenplan besproken gaat worden. ,,Het kan best zijn dat er straks een concreet plan ligt voor een hogere windmolen. Dan gaan we op dat moment op basis van dat plan de effecten meten en komen we ook eerst weer terug bij de raad. En we gaan dan natuurlijk om tafel met de mensen die hinder kunnen ondervinden, om mogelijke effecten te bespreken.’’ Wethouder Aart de Kruijf voegde daaraan toe dat van het op slot zetten van Barneveld-Oost geen sprake is. ,,Het is in dit stadium veel te vroeg om dat te zeggen.’’

Maarten Schipper (CDA) vroeg en kreeg andermaal de bevestiging van wethouder Dorrestijn dat eerder genoemde mogelijke windmolenlocaties in de gemeente nu, met de focus op Harselaar, van de baan zijn. Dit om ongerustheid op die locaties, onder meer de omgeving van ‘Terbroek’ en ‘De Glind - Achterveld’ weg te nemen. ,,Lukt het onverhoopt niet op Harselaar, dan komen we bij de raad terug’’, aldus de wethouder. ,,Andere locaties komen dan pas weer op tafel als de gemeenteraad daartoe besluit.’’

EVENWICHTIG ,,Hopelijk kunnen we de nog te voeren gesprekken over turbines op een evenwichtige en respectvolle manier beleven’’, zei Wout Hazeleger (SGP). Shane Lasscher (BI) sprak wat dat betreft zijn vertrouwen uit. ,,We sorteren nu voor op Harselaar, maar een gelopen race is het allerminst. We doen straks een beroep op de betrokkenen om er met elkaar uit te komen’’, zei hij. ,,Ik heb wel vertrouwen in die winddialoog, zéker nu met die aanvullingen vanuit de NLVOW.’’

Nu doorpakken is volgens de voorstanders van het plan noodzakelijk. ,,Want we lopen al achter op onze doelstellingen’’, stelde Martin Lentink (Pro’98). ,,Het mag bovendien wel benadrukt worden dat dit plan-mer een compliment verdient, aangezien het betiteld is als nuttig voorbeeld voor andere windparken in Nederland.’’ Scheijgrond: ,,Feit is uiteindelijk dat we zien dat de ijskappen harder smelten dan we dachten. Daarom is het belangrijk dat we het proces naar hernieuwbare energie en dus ook windenergie doorzetten. De impact van windturbines staat buiten kijf, maar daarom is een goed vervolgproces dus ook heel belangrijk.’’

Wouter van Dijk